** Νομοθεσία **

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Νο 280262, Αρ. Φύλλου 1874

17 Δεκεμβρίου 2003

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ


Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η εναρμόνιση των ήδη λειτουργούντων με τους όρους της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Γενικές Αρχές


1. Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων αυτών πρέπει να επιτρέπει την εύκολη χρήση τους, την εύκολη διαχείριση τους, την συντήρησή τους, και την καθαριότητά τους.

2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των χώρων διαμονής και άσκησης των φιλοξενούμενων ζώων, καθώς και του εξοπλισμού πρέπει να μην είναι επιβλαβή για τα ζώα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται καλά.

3. Το κτίριο διαμονής και άσκησης των ζώων είναι δυνατόν να είναι προκατασκευασμένο, διαστάσεων κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ./τος 463/78, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 3170/2003. Συγκεκριμένα, ο διαστάσεις του χώρου αναπαύσεως κάθε σκύλου είναι 2Χ2Χ2 μέτρα, του ατομικού χώρου άσκησης 2Χ2Χ2 μέτρα και το σύνολο του παρεχόμενου χώρου 8 τ.μ. για κάθε ζώο.

4. Οι χώροι διαμονής και άσκησης των ζώων πρέπει να επιτρέπουν σε αυτά την οπτική και ακουστική τους επικοινωνία.

Οι χώροι άσκησης των ζώων πρέπει να έχουν θέα σε εξωτερικό ελεύθερο χώρο.

5. Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από ακραίες καιρικές συνθήκες.

6. Οι χώροι διαμονής και άσκησης των ζώων πρέπει να αποστραγγίζονται επαρκώς. Το ακάθαρτο νερό δεν πρέπει να παραμένει στους χώρους διαμονής και άσκησης των ζώων, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά των μολύνσεων.

7. Τα ζώα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε πόσιμο νερό και η τροφή που λαμβάνουν να είναι ισορροπημένη και υγιεινή.

8. Στην περιοχή που το ζώο κοιμάται, πρέπει να υπάρχει υπερυψωμένη επιφάνεια για το σκοπό αυτό.

9. Στα ζώα που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο καταφύγιο πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα της καθημερινής ομαδικής άσκησης, σε μικρές ομάδες ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος, το φύλο και την συμπεριφορά τους.

10. Η διατήρηση και εν γένει μεταχείριση των ζώων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 2017/1992.

11. Όλα τα διατηρούμενα ζώα πρέπει να επιθεωρούνται από τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη του καταφυγίου τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως.

12. Επιτρέπεται σε Δήμο ή ζωοφιλικό σωματείο, το οποίο δε διαθέτει την ανάλογη υποδομή, να συμβάλλεται με μέλος ζωοφιλικού σωματείου ή ομάδας ζωόφιλων που διαθέτει μικρό χώρο για ολιγοήμερη παραμονή ζώων μέχρι αποθεραπείας και επανένταξης. Οι συνθήκες νοσηλείας ελέγχονται από την επιτροπή παρακολούθησης του Δήμου που είναι υπεύθυνος για την

εφαρμογή του προγράμματος.

Άρθρο 3

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων


1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 604/77 "Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων" (Α΄, 163) και το Π. Δ/γμα 463/78 "Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων, καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων" (Α΄ 96), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3170/2003.

2. Στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής δίνεται σχεδιάγραμμα με κάτοψη σχεδίου καταφυγίου.

Άρθρο 4

Λειτουργία καταφυγίων – Υπεύθυνοι καταφυγίων και οι υποχρεώσεις τους, τήρηση βιβλίων


Για την εν γένει λειτουργία του καταφυγίου, τον καθορισμό διοικητικής και επιστημονικής Διεύθυνσης, τις υποχρεώσεις αυτών, του κτηνιάτρου που έχει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία, την τήρηση των βιβλίων, των γενικών υγειονομικών όρων κ.λ.π. ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα του Ν. 604/77 του Π.Δ./γματος 463/78 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3170/2003.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις


Τα ήδη υπάρχοντα κυνοκομεία εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2003

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Φ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ




 

Επιστροφή