** Νομοθεσία **

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2004: «Μεταφορά κατοικίδιων ζώων »

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 25 Μαΐου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4339.30/01/04 ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΣΠΕ

Ταχ. Δ/νση : Κων. Παλαιολόγου 1 & Κολοκοτρώνη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ

Ταχ. Κώδικας : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πλ/ρίες : ΜΠΥ ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΝ.

Τηλέφωνο : 210 419 1867 – 419 1800

Fax : 210 413 7997

e-mail : enespe@mail.yen.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά κατοικίδιων ζώων »


Α. Με αφορμή προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του Άρθρου 13 (Μεταφορά κατοικίδιων ζώων) του Π.Δ. 101/95 που άπτονται της υγιεινής και της ασφάλειας τόσο των επιβατών όσο και των ιδίων των κατοικίδιων ζώων που μεταφέρονται με πλοία, κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση της Εγκυκλίου αυτής με την οποία παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις.

1. Σκοπός

1.1. Ως γνωστό τα κατοικίδια ζώα αποτελούν σύντροφο του ανθρώπου που σε μερικές περιπτώσεις είναι και απαραίτητα όπως π.χ. σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Συνεπώς η αντιμετώπιση τους πρέπει να γίνεται μέσα σε πλαίσια που συνάδουν με τον πολιτισμό μας.

1.2 Η μεταφορά των κατοικίδιων ζώων επιβατών με τα ακτοπλοϊκά πλοία είναι φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά το πλήρωμα και οι επιβάτες των εν λόγω πλοίων.

1.3 Ο σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι να διευκρινίσει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΠΔ 101/95 που αναφέρονται στην μεταφορά των κατοικίδιων ζώων.

2. Διατάξεις-Οδηγίες

Η παρούσα εγκύκλιος συντάχτηκε λαμβάνοντας υπόψη την παρακάτω νομοθεσία και την υπάρχουσα εμπειρία του ΚΕΕΠ στο αντικείμενο. Το νομοθετικό πλαίσιο που διευκρινίζεται από την παρούσα εγκύκλιο περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις και θέσεις συναρμόδιων φορέων:

1.            Άρθρο 13 (Μεταφορά κατοικιδίων ζώων) του ΠΔ 101/95 «Κανονισμός Ενδιαίτησης και Καθορισμός Επιβατών των επιβατικών πλοίων»

2.            Άρθρο 34 Υ.Α ΑΙ β/8577/1983 «Υγειονομικός Κανονισμός» (Απαγόρευση εισόδου κατοικίδιων ζώων σε χώρους παρασκευής, συσκευασίας, συντήρησης τροφίμων)

3.            Κεφαλαία 6,8,15 του «Διεθνούς Ιατρικού Οδηγού για πλοία» (Β΄έκδοση, 1992) : Νοσήματα που μεταδίδονται με τα κατοικίδια ζώα.

4.            Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΔΛΑ 3230/01-05-77

5.            Noμος 3170 (ΦΕΚ Α/191-29/07/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».

6.            Την 2003/803/ΕΚ απόφαση της επιτροπής της 26ης Νοέμβριου 2003 «Σχετικά με την καθιέρωση ενός υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών»

7.            Το Αρ. Πρωτ. 244287/16-03-2004 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής (Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων

8.            Το Αρ. Πρωτ.: 1316/Π.Ε-5/3/04 της Ελληνικής Φιλοζωΐκης Εταιρίας

9.            Το Αρ. Πρωτ.: Φ12.2/31/21-04-2004 Έγγραφο της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας

3. Αριθμός Κλωβών και αναλογία κλωβών για μικρόσωμα και μεγαλόσωμα ζώα

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΠΔ 101/95 απαιτείται 1 κλωβός για κατοικίδια ζώα ανά 200 επιβάτες. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της αυτής της διάταξης θα πρέπει να υπάρχει κλωβός και για μεγαλόσωμα ζώα σε αναλογία 1:3 (και κατ’ ελάχιστον 2 σε κάθε υπόχρεο πλοίο).Οι διαστάσεις κλωβού για μεγαλόσωμα ζώα να μην είναι μικρότερες από 100cmΧ 100cm Χ 100cm. Μικρόσωμο ζώο συντροφιάς θεωρείται αυτό που έχει σωματικό βάρος μέχρι 5 κιλά, μεσαίου βάρους από 5-15 κιλά και μεγαλόσωμο ζώο αυτό με σωματικό βάρος άνω των 15 κιλών.

4 Χώρος παραμονής κατοικίδιων ζώων

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του 101/95 πρέπει να διατίθεται για τα κατοικίδια ζώα χώρος κατά το δυνατόν απομονωμένος από τους χώρους ενδιαίτησης των επιβατών, κατά το δυνατόν να είναι καιροστεγής και να διαθέτει ποτίστρες με πόσιμο νερό.

Μετά την απελευθέρωση του κλωβού από το φιλοξενούμενο ζώο αυτός πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς. Συνιστάται η ύπαρξη ειδικής απορροφητικής άμμου με στυλίδιο ώστε με την φροντίδα των ιδιοκτητών τους, να χρησιμοποιείται για τις φυσικές τους ανάγκες ώστε να μην ρυπαίνεται ο κλωβός παραμονής.

Σε περίπτωση που το ταξίδι διαρκεί πέραν των 8 ωρών να υπάρχει δυνατότητα προαυλισμού του ζώου (στο ανοικτό κατάστρωμα)με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του συνοδού του εφόσον αυτό φορά φίμωτρο και είναι δεμένο.

Στα νεοκατασκευαζόμενα πλοία ο χώρος αυτός πρέπει να είναι καιροστεγής και να φέρει σύστημα αποχέτευσης των εκκριμάτων των ζώων (ούρων και περιττωμάτων). Το σύστημα αυτό δεν πρέπει να καταλήγει στα εξωτερικά μπούνια του πλοίου.

Συνίσταται να αποφεύγεται η παραμονή κατοικίδιων ζώων στους κλειστούς χώρους οχημάτων των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.

5. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του 101/95 πρέπει τα ζώα να έχουν εμβολιασθεί με κατάλληλα εμβόλια. Διευκρινίζεται ότι πρέπει να επιδεικνύεται απαραίτητα το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους στο προσωπικό του πλοίου και ότι γενικά όλα τα ζώα ανεξάρτητα εάν παραμένουν εκτός του ειδικά διαμορφωμένου χώρου παραμονής (βλ. ανωτέρω) ή μεταφέρονται σε εδικούς κλωβούς μεταφοράς πρέπει να είναι εμβολιασμένα γεγονός που θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να μπορούν να αποδείξουν όποτε τους ζητηθεί (με επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού).Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού από την 4-07-2004 αντικαθίσταται με το διαβατήριο των «Ζωών Συντροφιάς».

6. Παραμονή κατοικίδιων ζώων στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του 101/95 από την υποχρέωση της παραμονής στους ειδικούς χώρους εξαιρούνται:

.1            τα ειδικά εκπαιδευμένα ζώα, κυρίως σκυλιά, που βοηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα ζώα αυτά φυσικά πρέπει να διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά, και δύναται να συνοδεύονται από τον κύριο τους στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών.

.2            τα μικρόσωμα κατοικίδια που συνήθως συμβιώνουν με τον άνθρωπο (κυρίως γάτες, μικρόσωμα σκυλιά) εφόσον μεταφέρονται με ειδικά καλάθια ή κλωβούς ή φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα με τα κατάλληλα εμβόλια (πρέπει να αποδεικνύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά που φέρουν μαζί οι ιδιοκτήτες τους).Τα ζώα αυτά παραμένουν στους θαλαμίσκους των συνοδών τους, σε περίπτωση όμως κατά την οποία:

Δεν υπάρχουν θαλαμίσκοι προς διάθεση ή οι συνεπιβάτες στο θαλαμίσκο δεν επιθυμούν την παραμονή του κατοικίδιου μαζί τους, ή το πλοίο δεν διαθέτει θαλαμίσκους επιβατών ή ο ιδιοκτήτης του μικρόσωμου κατοικίδιου ζώου έχει εκδώσει εισιτήριο άνευ κλίνης τότε, το μικρόσωμο κατοικίδιο ζώο επιτρέπεται να μεταφέρεται, σε μη πολυσύχναστο ειδικά προσδιορισμένο χώρο (εκτός εστιατορίων και πλησίον κυλικείων), μέσα σε κλουβί ή να φέρει φίμωτρο και να είναι δεμένο με λουρί ή αλυσίδα. Και στις δυο περιπτώσεις απαραιτήτως να συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του.

.3            σε κάθε περίπτωση που θα υπάρξουν διαμαρτυρίες συνεπιβατών, αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται σε χώρο εξωτερικό ή στους κλωβούς

Μεγαλόσωμα κατοικίδια που δεν είναι εφικτό να παραμείνουν στους κλωβούς του πλοίου πρέπει να φέρουν φίμωτρο και φυσικά να είναι κατάλληλα εμβολιασμένα. Πρέπει να συνοδεύονται πάντα από τον ιδιοκτήτη τους (δεμένα με λουρί ή αλυσίδα) και μόνο σε χώρους του ανοικτού καταστρώματος όπου δεν βρίσκονται πολλοί επιβάτες ώστε να μην προκαλείται όχληση ή κίνδυνος για αυτούς ή αν δεν προξενείτε όχληση στους συνεπιβάτες σε κλειστούς μη πολυσύχναστους χώρους.

Πρέπει να γίνεται γνωστό στους ιδιοκτήτες-συνοδούς των κατοικίδιων ζωών ότι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που θα προκληθούν από κατοικίδιο ζώο τους βαραίνουν του ίδιους και θα πρέπει να μεριμνούν για την λήψη αποτρεπτικών μέτρων.

Στα πλοία που δεν υπάρχουν κλωβοί (δηλαδή στα (α) δρομολογιακά πλοία ολικού μήκους κάτω των 25 μ. (β) δρομολογιακά πλοία πλόων μέχρι 30 ν.μ.- (γ) τουριστικά, (δ) δυναμικώς υποστηριζόμενα και (ε) πλοία του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών), τα ζώα πλην των μικρόσωμων (ως ανωτέρω) θα παραμένουν, ως ανωτέρω, κατά το δυνατόν σε ανοικτούς χώρους του καταστρώματος, κατά το δυνατόν καιροστεγείς, θα φέρουν φίμωτρο, θα είναι εμβολιασμένα και θα είναι δεμένα με λουρί ή αλυσίδα.

Β.1 Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι πλοίαρχοι των υπόχρεων πλοίων παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την υπό των ήδη υφισταμένων υπόχρεων πλοίων εφαρμογή της εγκυκλίου το αργότερο 2 μήνες από της έκδοσής της.

Β.2 Οι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί να λάβουν υπόψη τα προαναφερθέντα και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή και τήρησή τους στα πλοία που εφοδιάζονται με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από αυτούς.

Β.3 Οι Λιμενικές Αρχές στις οποίες διαβιβάζεται η παρούσα να εντάξουν την παρούσα με α/α 18 στον Πίνακα 9 (Τομέα Ενδιαίτηση και Υγιεινή) Μονίμων Εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας που έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ.: 4115/01/2003/16-01-2003 Διαταγή μας.

Ο ΚΛΑΔΑΡΧΗΣ

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Απ.

 
 

Επιστροφή