** Νομοθεσία **

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις

 

Νο 280239, Αρ. Φύλλου 1712

19 Νοεμβρίου 2003

Άρθρο 1

Σκοπός


Καθορίζονται ο τρόπος σήμανσης, καταγραφής των αδέσποτων ζώων και οι όροι υιοθεσίας των ζώων αυτών ή επανένταξής τους στο φυσικό περιβάλλον και καθορίζονται οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας.

Άρθρο 2

Σήμανση και καταγραφή αδέσποτων σκύλων


1. α) Η σήμανση των αδέσποτων σκύλων πραγματοποιείται με ισχυρό

υφασμάτινο ιμάντα πλάτους 3 εκατ. Χρώματος μπλε για τα αρσενικά και κόκκινου για τα θηλυκά, στο οποίο έχει προσαρμοστεί μεταλλική πλάκα διαστάσεων 3Χ3 cm.

β) Στην πλάκα αυτή χαράσσονται τα ακόλουθα στοιχεία:

– ο Δήμος στα όρια του οποίου το ζώο διαβιεί,

– η ένδειξη στειρωμένο,

– καθώς και ο αύξων αριθμός καταχώρησής του στο μητρώο του αντίστοιχου Δήμου ή του Διαδημοτικού Κέντρου.

γ) Επιπρόσθετα, για τη διάκριση των ήδη στειρωμένων αδέσποτων ζώων, κατά το στάδιο της επανατοποθέτησης τους στο περιβάλλον, στο εσωτερικό του

ενός αυτιού κάθε στειρωμένου ζώου εγγράφεται ευκρινώς με την μέθοδο της δερματοστιξίας το κεφαλαίο γράμμα Σ (Στειρωμένο). Η εγγραφή αυτή πραγματοποιείται με τρόπο που δεν προκαλεί πόνο ή ταλαιπωρία των ζώων κατά την διάρκεια που αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση γενικής αναισθησίας για την πραγματοποίηση της στείρωσης.

2. α) Η σήμανση των αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται με την ευθύνη του ιδιώτη κτηνιάτρου ή των κτηνιάτρων που εργάζονται στα Δημοτικά, στα Διαδημοτικά ή στα καταφύγια των ζωοφιλικών σωματείων.

β) Τα υλικά σήμανσης των αδέσποτων ζώων (ιμάντας, μεταλλική πλάκα) διατίθενται από τα καταφύγια Δήμων, Διαδημοτικών Κέντρων, Φιλοζωικών Σωματείων και τους συμβεβλημένους με αυτά κτηνιάτρους.

3. α) Η καταγραφή των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται πραγματοποιείται στους χώρους που οδηγούνται αυτά για την εφαρμογή του προγράμματος στείρωσης, εμβολιασμού κ.λπ.

β) Οι σκύλοι που σημαίνονται καταγράφονται στα αρχεία που καταρτίζουν οι Δήμοι, οι Κοινότητες ή τα Διαδημοτικά Κέντρα.

γ) Η καταχώρηση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία της σήμανσης και την περιγραφή των ζώων κατ’ εκτίμηση του κτηνιάτρου (φυλή, φύλο, χρώμα, μέγεθος ηλικία).

Άρθρο 3

Υιοθεσία – Δίκτυο ενημέρωσης πολιτών


1. Αρμόδιοι για την εφαρμογή του προγράμματος υιοθεσίας είναι οι Δήμοι που για τον σκοπό αυτό ενημερώνουν τους δημότες τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Επίσης, τα ζωοφιλικά σωματεία μπορούν να συμβάλλουν για την υλοποίηση του στόχου αυτού.

2. α) Κάθε νέος ιδιοκτήτης που υιοθετεί ένα αδέσποτο σκύλο από καταφύγιο ή ζωοφιλικό σωματείο υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την παραλαβή του ζώου, την υποχρέωσή του να τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1α και ότι λαμβάνει γνώση των κυρώσεων του άρθρου 12.

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να σημάνει το ζώο και να το καταγράψει με τρόπο που προβλέπεται για τα δεσποζόμενα ζώα πριν την παραλαβή του από το καταφύγιο.

β) Σε κάθε περίπτωση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου που έχει ενταχθεί στο περιβάλλον ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να ενημερώνει το Δήμο στα μητρώα του οποίου είναι καταχωρημένο και να το σημαίνει εντός 20 ημερών με τρόπο που προβλέπεται για τα δεσποζόμενα ζώα.

γ) Σε περίπτωση υιοθεσίας αδέσποτων ζώων από φυσικά πρόσωπα ή φιλοζωικά σωματεία χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την αποστολή το ζώου προς τα προαναφερθέντα φιλοζωικά σωματεία πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986, στην οποία δηλώνει την παραλαβή του ζώου και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πειραματικούς ή άλλους

επιστημονικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Π.Δ. 160/91 (Α΄ 64) για την προστασία των σπονδυλωτών που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους σκοπούς επιστημονικώς σε συμμόρφωση με την οδηγία 86/609 ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2. Το βιβλιάριο υγείας του ζώου.

3. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης.

4. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης παραλαβής από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α της παρούσης.

5. Βεβαίωση του αναγνωρισμένου Φιλοζωικού Σωματείου της περιοχής προορισμού του ζώου με τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου που θα υιοθετήσει το ζώο και ότι ο νέος ιδιοκτήτης πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την

υιοθεσία.

Άρθρο 4

Στείρωση


1. α) Οι αδέσποτοι σκύλοι, αρσενικοί και θηλυκοί, στειρώνονται.

β) Οι θηλυκοί σκύλοι στειρώνονται κατά προτεραιότητα.

2. Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, απαιτεί τη χρήση

αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

3. Τα ζώα δεν επανεντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον αν δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους και μετά

από σχετική γνωμάτευση του υπεύθυνου κτηνιάτρου.

Άρθρο 5

Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς


1. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου υποχρεούται σε διάστημα 10 ημερών από την απώλεια του ζώου του να κάνει δήλωση απώλειας στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των αρχείων (ΠΚΣ). Εάν έχει δηλωθεί απώλεια για τα ζώα τα οποία περισυλλέγονται, αυτά επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη. Διαφορετικά παραμένουν στο καταφύγιο για 10 ημέρες και εφόσον ως τότε δεν έχουν δηλωθεί ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και του επιβάλλεται πρόστιμο.

2. Δεσποζόμενοι σκύλοι που έχουν απολεσθεί και έχουν οδηγηθεί σε καταφύγια, επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους που τα αναζητούν αφού οι τελευταίοι προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία κατοχής τους (ατομικό βιβλιάριο υγείας – διαβατήριο, αποδεικτικό σήμανσης που αντιστοιχεί στον κωδικό που ανιχνεύεται στο ζώο), ή άλλα αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τα έξοδα περισυλλογής και παραμονής τους στο καταφύγιο, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του καταφυγίου.

3. Σε περιπτώσεις απώλειας ή ανεύρεσης ζώων που είναι σημασμένα πρέπει να υπάρχει αλληλοενημέρωση του φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των μητρώων και του καταφυγίου στο οποίο έχει οδηγηθεί το ζώο.

4. Ζώα που δεν επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους παραδίδονται σε καταφύγια. Οι ιδιοκτήτες υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία αποδέχονται ότι τα ζώα που εγκαταλείπουν θα ενταχθούν στην κατηγορία των αδέσποτων ζώων και ότι δεν διατηρούν πλέον καμιά κυριότητα σε αυτά.

Άρθρο 6

Ευθανασία – Επιτρεπόμενες μέθοδοι


1. Η ευθανασία πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 3170/2003 ή σε άλλες κείμενες εν ισχύ διατάξεις.

2. Η ευθανασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στην χώρα.

3. Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας είναι:

– ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες δόσεις υψηλών συγκεντρώσεων,

– ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρού μεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιημένα ή βρίσκονται σε βαθιά ηρέμηση.

– Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο μπορεί επιπρόσθετα να χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου καλίου.

Άρθρο 7

Επιτροπές


1. Για την επίβλεψη εφαρμογής του προγράμματος (περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό, αποθεραπεία, υιοθεσία, επανένταξη), συστήνεται επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής του προγράμματος από το Δήμο που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του προαναφερομένου προγράμματος σύμφωνα με τον Ν. 3170/2003 που αποτελείται από:

– έναν κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση Κτηνιατρικής,

– έναν εκπρόσωπο του Δήμου που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του καταφυγίου, που ορίζεται από τον Δήμο,

– ένα μέλος τοπικού φιλοζωικού σωματείου ή τοπικής φιλοζωικής ομάδας, που ορίζεται από το τοπικό φιλοζωικό σωματείο ή την τοπική φιλοζωική ομάδα.

2. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την αναγκαιότητα της ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο, την οριστική απόφαση λαμβάνει επιστημονική επιτροπή από τον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα σύμφωνα με τον Ν. 3170/2003, που αποτελείται από:

– έναν κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

– έναν κτηνίατρο του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου

– έναν κτηνίατρο του καταφυγίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
 

Επιστροφή