** Αρχική Σελίδα ** // Επικοινωνία //
 

Add to Google Toolbar

 

 

Νομοθεσία Ζώων

Όροι χορήγησης άδειας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών

Νο 266541, Αρ. Φύλλου 1671,

13 Νοεμβρίου 2003

Άρθρο 1

Άδεια λειτουργίας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών πρέπει να είναι κάτοχος άδειας.

Απαιτείται άδεια του οικείου Νομάρχη μετά την εισηγητική έκθεση του προϊστάμενου της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την έδρα του καταστήματός του.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας

1.Όλα τα καταστήματα πώλησης σκύλων και γατών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) κάθε σκύλος ή γάτα πρέπει να έχει στη διάθεσή του χώρο διαστάσεων (μήκους, πλάτους, ύψους) που του επιτρέπει να στρέφεται ελεύθερα προκειμένου να περιποιηθεί το σώμα του, να κατακλίνεται χωρίς περιορισμό, να ανασηκώνεται στα πίσω πόδια του και να είναι τουλάχιστον διπλάσιος των διαστάσεών του, στη μέγιστη ηλικία διατήρησής του στο κατάστημα πώλησης.

β) ο κλωβός φιλοξενίας πρέπει να είναι από υλικό που επιτρέπει στα ζώα να βλέπουν το ένα το άλλο, να επιτρέπει τα πόδια τους να στηρίζονται κανονικά (όχι πλέγμα), να είναι εύκολο να απολυμανθεί και να καθαριστεί, καθώς και να μην είναι επιβλαβές για την υγεία του (πρόκληση ατυχημάτων).

γ) τα ζώα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση σε νερό και η τροφή που χορηγείται να είναι πλήρης και ισορροπημένη.

δ) οι ταΐστρες και οι ποτίστρες πρέπει να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να περιορίζεται η μόλυνση του νερού και της τροφής
από τα κόπρανα και τα ούρα των ζώων.

ε) να εξασφαλίζεται η προστασία των ζώων από αντίξοες καιρικές συνθήκες (πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) με την ύπαρξη κατάλληλων
εγκαταστάσεων κλιματισμού και εξαερισμού.

στ) τα ζώα δεν πρέπει να εκτίθενται σε χώρους έξω από το κατάστημα πώλησης,

ζ) τα ζώα πρέπει να προστατεύονται από θορύβους, έντονη ηλιοφάνεια, υγρασία και από πυρκαγιά.

η) στους χώρους διαμονής των ζώων να προβλέπεται επαρκής φωτισμός και αερισμός.

θ) οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς, να μην επιτρέπουν στα ζώα να διαφύγουν και να μην είναι δυνατόν να κλαπούν.

ι) πρέπει να υπάρχει χώρος απομόνωσης των ασθενών ζώων.

ια) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την άσκηση του ζώου ιδιαίτερα μεγαλόσωμων φυλών και μεγάλης ηλικίας,
εκτός των κλωβών διαμονής τους.

ιβ) ο υπεύθυνος του καταστήματος

υποχρεούται να μεριμνά για την υγεία των ζώων και την αντιμετώπιση των
ασθενειών,

ιγ) πρέπει να υπάρχει βιβλίο εισόδου και εξόδου των ζώων.

ιδ) πρέπει να υπάρχει βιβλίο απολυμάνσεων των χώρων διαμονής των ζώων και του εξοπλισμού τους.

ιε) για κάθε ζώο πρέπει να υπάρχει φάκελος στον οποίο να φυλάσσεται το
υγειονομικό πιστοποιητικό του, το διαβατήριό του, ο κωδικός της εκτροφής από την οποία προέρχεται, το τιμολόγιο απόκτησης του ζώου, οι κτηνιατρικές πράξεις που έχουν εκτελεστεί ανάλογα με την ηλικία του ζώου και οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τον αριθμό σήμανσής του.

2. α) Η μέγιστη ηλικία διατήρησης είναι:

Μικρόσωμοι σκύλοι: 4 μηνών

Μεγαλόσωμοι σκύλοι: 3 μηνών

Γάτες: 4 μηνών

β) Ο μέγιστος χρόνος παραμονής είναι μέχρι 30 ημέρες.

3. α) Οι νεογέννητοι σκύλοι που αγοράζονται σημαίνονται με ευθύνη του νέου ιδιοκτήτη τους, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 2 του Ν. 3170/2003, από κτηνίατρο της επιλογής του τελευταίου και πριν την ολοκλήρωση της πώλησης.

β) Τα προς πώληση ζώα πρέπει να
έχουν απογαλακτισθεί και να είναι σε θέση να λάβουν μόνα τους την τροφή τους.

γ) Τα προς πώληση ζώα πρέπει να είναι υγιή και χωρίς παράσιτα.

4) Ένα τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης πρέπει να αναγράφεται στην πρόσοψη του καταστήματος.

Άρθρο 3

Χορήγηση άδειας

1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που συνοδεύεται από δήλωσή του, στην οποία προσδιορίζει:

α) αριθμό σκύλων και γατών που φιλοξενεί ή θα φιλοξενήσει και την ηλικία τους, β) περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους προκειμένου να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης,

γ) το υπεύθυνο άτομο και τις απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, λόγω επαγγελματικής κατάρτισης είτε λόγω επαρκούς

εμπειρίας με τα ζώα συντροφιάς,

δ) τα απαιτούμενα βιβλία.

2. Η άδεια έχει ισχύ δύο έτη.

Άρθρο 4

Διενέργεια ελέγχων

Τα καταστήματα πώλησης σκύλων και γατών δέχονται τις επιθεωρήσεις της προϊσταμένης Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την υγεία και την ευζωία των ζώων.

Ο επιθεωρητής κτηνίατρος κατά τη διενέργεια του ελέγχου συντάσσει έκθεση με τα ευρήματα του ελέγχου που επιδίδει στον ενδιαφερόμενο. Στην ίδια έκθεση σημειώνονται ο παραλείψεις που επισημάνθηκαν και το χρονοδιάγραμμα που τίθεται για την συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου.

Εάν κατά τον έλεγχο που διενεργεί η αρμόδια Αρχή διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου κινούνται οι διαδικασίες επιβολής των κυρώσεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 3170/2003.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν κατέχουν την άδεια που απαιτείται

από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3170/2003 (Α΄ 191) πρέπει να συμμορφωθούν με την απαίτηση αυτή εντός 6 μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
 

 By himaira 

Διαβάστε ακόμη..

Νομοθεσία για τα κατοικίδια Ζώα…(‘Αρθρο 1-3)

Νομοθεσία για τα κατοικίδια Ζώα…(‘Αρθρο 4-7)

Νομοθεσία για τα κατοικίδια Ζώα…(‘Αρθρο 8-12)

Νομοθεσία για τα κατοικίδια Ζώα…(‘Αρθρο 13-20)

Νόμοι του ’38 για τα κατοικίδια ζώα

Διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις

Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές Διατάξεις

Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και την προαγωγή της ζωοφιλίας

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και λειτουργία Καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάςBy himairaBy himaira